:

Algemene voorwaarden

Het platform City App Almelo (hierna: ‘’het Platform’’) wordt je aangeboden door City App Almelo (een handelsnaam van Stappen). Op het gebruik van het Platform zijn te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door het Platform te gebruiken ga je daarmee akkoord. Lees deze dan ook zorgvuldig door, zodat je weet wat je kunt verwachten en welke regels je in acht dient te nemen. Lees ook de Privacy- en Cookieverklaring zorgvuldig door, als je wilt weten op welke manier City App Almelo zorgdraagt voor jouw persoonlijke gegevens. City App Almelo is geen partij bij eventuele gesloten overeenkomsten tussen jou en op het Platform getoonde bedrijven. Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 24 april 2018.

Noot: Alle bepaling met betrekking tot foutieve communicatie of gebrekkige informatievoorziening dan wel door City App Almelo dan wel aangeleverd door derden gelden ook voor de communicatie op alle social media verbonden aan Almelo City App in welke vorm dan ook. Uit de communicatie op de social media kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,

Overeenkomsten, adviezen en (rechts)handelingen uitgebracht, respectievelijk gesloten door Almelo City App, hierna te noemen: “City App Almelo”.

A. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan City App Almelo opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden van City App Almelo waartoe opdracht is gegeven of die voortvloeiend uit, dan wel direct verband houdend met de opdracht worden verrichten dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de Werkzaamheden zoals vermeld in de Overeenkomst.

3. Overeenkomst: elke afspraak tussen City App Almelo en Opdrachtgever tot het verrichten van Werkzaamheden door City App Almelo ten behoeve van Opdrachtgever, volgens, in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst.

4. Ondergeschikten: alle werknemers van City App Almelo aan wie geen procuratie is verleend.

B. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, adviezen en (rechts)handelingen uitgebracht, respectievelijk gesloten door City App Almelo tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, als en voor zover zij schriftelijk tussen City App Almelo en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

3. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door City App Almelo uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Een Opdrachtgever ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest, wordt geacht ook akkoord te gaan of te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op latere aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en overige verbintenissen tussen City App Almelo en Opdrachtgever, welke direct of indirect verband houden met de dienstverlening van Almelo City App, ook al is dat niet steeds expliciet (opnieuw) overeengekomen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of van de Overeenkomst op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig mocht blijken te zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst onverkort van kracht blijven en zullen partijen voor de nietige bepalingen een nieuwe bepaling overeenkomen die naar inhoud zoveel als mogelijk recht doet aan de oorspronkelijke bepaling.

6. Als de City App Almelo niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat City App Almelo op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst te verlangen.

C. Offerte

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Offertes moeten worden beschouwd als een uitnodiging aan Opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Tenzij anders aangegeven, zijn offertes van Stappen & Shoppen niet langer geldig dan één (1) maand, te rekenen vanaf de datum van de offerte.

2. City App Almelo kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is City App Almelo daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij City App Almelo anders aangeeft.

4. In de offertes gaat City App Almelo er van uit dat de Werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan City App Almelo te worden opgegeven. City App Almelo zal dan in de offerte expliciet vermelden of en in hoeverre daarmee door Almelo City App rekening is gehouden.

5. City App Almelo heeft het recht om meerkosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen als de offerte is opgesteld door onjuiste of onvolledige informatie van Opdrachtgever.

6. Een door City App Almelo opgestelde en/of uitgebrachte offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

7. City App Almelo behoudt zich het recht voor, opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

D. Aanvang en duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende offerte door City App Almelo retour is ontvangen en ondertekend.

2. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen op de offerte zijn slechts mogelijk schriftelijk en met instemming van partijen. De schriftelijke wijziging en/of aanvulling zal aan de offerte worden gehecht.

3. Afspraken of overeenkomsten met Ondergeschikten van City App Almelo binden Stappen & Shoppen niet, tenzij deze afspraken of overeenkomsten door de directie van City App Almelo schriftelijk zijn bevestigd.

4. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een onbepaalde tijd is aangegaan.

5. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van City App Almelo – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.

6. City App Almelo is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever adequate zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan, welke zekerheid Opdrachtgever verplicht is te stellen. Of de door Opdrachtgever te stellen zekerheid adequaat is, is ter uitsluitende beoordeling van Stappen & Shoppen.

7. City App Almelo is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen, welk voorschot Opdrachtgever alsdan verplicht is te voldoen. City App Almelo zal hiervoor een factuur naar Opdrachtgever sturen.

8. Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Almelo City App niet gerechtigd de uit een Overeenkomst voortvloeiende rechten op door Stappen & Shoppen te verrichten Werkzaamheden over te dragen aan derden.

9. Annulering van een Overeenkomst door Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk, als zulks schriftelijk geschiedt uiterlijk en City App Almelo met deze annulering schriftelijk/elektronisch instemt. In geval van annulering zullen te allen tijde de gemaakte voorbereidingskosten door City App Almelo aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen vergoeding/prijs.

10. De financiële verplichtingen van City App Almelo richting, tegenover, naar derden, verband houdende met de geannuleerde Overeenkomst, welke door City App Almelo moeten worden nagekomen zullen eveneens volledig aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

11. Opdrachtgever vrijwaart City App Almelo tegen aanspraken van derden ten gevolge van opzegging van de Overeenkomst.

E. Verplichtingen Opdrachtgever

1. Indien er meerdere Opdrachtgevers zijn, is iedere Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor juiste en volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

2. Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de Werkzaamheden tijdig de benodigde gegevens en zaken aanleveren.

3. Indien de aanvang of de voortgang van de Werkzaamheden wordt vertraagd, dient Opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan City App Almelo te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

F. Verplichtingen City App Almelo

1. City App Almelo zal haar Werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Opdrachtgever is voorts verplicht de door of namens City App Almelo gegeven orders en aanwijzingen op te volgen, met uitzondering van, onder voorbehoud van voor zover dit naar het oordeel van Opdrachtgever niet mogelijk dan wel wenselijk is.

2. City App Almelo neemt bij de uitvoering van de Werkzaamheden de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van de Werkzaamheden.

G. Gegevens Opdrachtgever/ Privacy

1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem aan City App Almelo verstrekte gegevens waarop Stappen & Shoppen haar offerte en daarmee Overeenkomst heeft gebaseerd. City App Almelo aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

2. De website en app van City App Almelo is onderdeel van City App Almelo. City App Almelo is de wettelijk verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor City App Almelo van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt City App Almelo zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

3. Opdrachtgever erkent dat City App Almelo gerechtigd is de aan haar verstrekte gegevens ten behoeve van haar eigen activiteiten te gebruiken. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

4. City App Almelo behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen indien:

a. zulke mededelingen of openbaring zijn vereist in verband met de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;

b. zulke mededelingen of openbaring verplicht is op basis van wet- en regelgeving, een uitvoerbaar verklaarde rechterlijke uitspraak of een bestuursbesluit;

c. City App Almelo voorafgaand aan de desbetreffende mededeling(en) of openbaring de schriftelijke toestemming aan Opdrachtgever heeft gevraagd en gekregen voor de desbetreffende mededeling(en) en/of openbaring.

5. City App Almelo is geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van haar website, bijvoorbeeld het aantal gebruikers in een bepaalde periode, uit welke landen de gebruikers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe registreert City App Almelo het IP-adres en domeinnaam van de gebruikers. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houdt City App Almelo ook bij met welk type browser de gebruikers haar website benaderen. De verkregen informatie is eigendom van City App Almelo. De verzamelde informatie wordt gebruikt om de dienstverlening en marketingactiviteiten van City App Almelo te verbeteren. City App Almelo behoudt zich het recht voor om de via de website van City App Almelo verkregen informatie aan derden te verkopen of verhuren.

H. Intellectuele eigendom

1. City App Almelo behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2. Op de informatie, illustraties, computerprogramma’s, werkwijzen, adviezen en overige documenten van City App Almelo rusten auteursrechten. De informatie, illustraties, computerprogramma’s, werkwijzen, adviezen en overige documenten mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van City App Almelo, al dan niet met inschakeling van derden worden overgenomen of op welke wijze dan ook worden gekopieerd, openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd of geëxploiteerd.

I. Reclames

1. Reclames over de facturen dienen binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk bij City App Almelo te worden ingediend.

2. Het indienen van reclame ontslaat Opdrachtgever nimmer van zijn elders in deze voorwaarden omschreven (betalingen) verplichtingen richting, tegenover, naar City App Almelo.

J. Overmacht

1. City App Almelo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als dit voor City App Almelo redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van City App Almelo ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de Overeenkomst bestaande omstandigheden.

2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van City App Almelo geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor risico van City App Almelo in geval van een tekortkoming door brand, stroomstoring, werkstaking of uitsluiting, rellen of oproep, oorlog, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat nakoming niet (meer) van City App Almelo kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, en ook iedere situatie waarop City App Almelo feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

K. Aansprakelijkheid

1. City App Almelo is, met uitzondering van, onder voorbehoud van indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van City App Almelo, niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit door haar verleende Werkzaamheden, waaronder maar niet beperkt tot de inhoud en/of juistheid van de door Stappen & Shoppen verstrekte informatie op haar website of anderszins verstrekte informatie.

2. City App Almelo is, met uitzondering van, onder voorbehoud van indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van City App Almelo, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel veroorzaakt is door een fout in de uitvoering van de Werkzaamheden door City App Almelo.

3. City App Almelo is niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie van haar websites en social mediakanalen of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door City App Almelo uitdrukkelijk afgewezen. Ook wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de websites en/of social media kanalen. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van City App Almelo zijn slechts opgenomen ter informatie. City App Almelo is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. City App Almelo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid.

4. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van City App Almelo die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de aansprakelijkheid van City App Almelo voor die schade steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van City App Almelo, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat door, vanwege de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt.

5. Als om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar(s) plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van City App Almelo beperkt tot 50% van de op grond van de Overeenkomst door City App Almelo aan Opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), zulks met een maximum van € 2.500, - (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro). Als de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de desbetreffende overeenkomst door City App Almelo aan Opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief omzetbelasting, zulks met een maximum van € 5.000, - (zegge: vijfduizend euro).

6. City App Almelo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (vertragingen)schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever.

7. City App Almelo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materialen welke van Opdrachtgever of diens leveranciers afkomstig zijn.

8. De aansprakelijkheidsbeperking van City App Almelo geldt niet als aan de zijde van City App Almelo sprake is van opzet of grove schuld.

9. De aansprakelijkheid van City App Almelo gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een Overeenkomst of uit anderen hoofde, met name onrechtmatige daad.

10. City App Almelo heeft te allen tijde het recht, als en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbeter ING van de verricht te Werkzaamheden.

11. Opdrachtgever vrijwaart City App Almelo tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van City App Almelo.

L. Betaling

1. Betaling van het aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij partijen een andere betaaltermijn overeenkomen, in Nederlandse valuta, door middel van stortingen ten gunste van een door City App Almelo aan te wijzen bankrekening.

2. Indien Opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van zijn bedrijf, niet binnen de hiervoor in lid 1 genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij eerst in verzuim nadat City App Almelo hem een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin City App Almelo aan Opdrachtgever de mogelijkheid biedt alsnog binnen veertien (14) dagen zijn betalingsverplichting na te komen. Opdrachtgever is de wettelijke rente verschuldigd.

3. Indien Opdrachtgever, zijnde een rechtspersoon of natuurlijk persoon handelende in de uitoefening van zijn bedrijf, niet binnen de hiervoor in lid 1 genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim.

4. In het geval Opdrachtgever een natuurlijk persoon niet in handelende in de uitoefening van zijn bedrijf is, is de rente gelijk aan de alsdan geldende wettelijke rente voor consumententransacties. In alle andere gevallen is Opdrachtgever de alsdan geldende wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5. Alle te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten uitgaan boven hetgeen op basis van de wettelijke regels betreffende proceskosten verschuldigd zou zijn. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 40,- bij consumenten (na aanmaning) en € 125,- bij niet consumenten.

6. Opdrachtgever is nimmer bevoegd tot verrekening van het door hem aan City App Almelo verschuldigde.

M. Beëindiging

1. City App Almelo is gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente

Indien:

a. Opdrachtgever tijdens de Werkzaamheden één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt;

b. bij faillissement van Opdrachtgever of een aanvraag daartoe;

c. bij surseance van betaling van Opdrachtgever of een aanvraag daartoe;

d. bij onder curatele stelling of overlijden van Opdrachtgever;

e. bij het op Opdrachtgever van toepassing van zijn van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of het door Opdrachtgever indienen van een verzoek daartoe;

f. bij onderbewindstelling van het gehele vermogen van Opdrachtgever;

g. bij boedelafstand door Opdrachtgever;

h. City App Almelo van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware City App Almelo hiervan op de hoogte geweest, hij de Overeenkomst niet was aangegaan.

2. City App Almelo is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.

N. Opschortingsrecht

1. City App Almelo heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever, daaronder mede begrepen vorderingen tot nakoming van verplichtingen anders dan betalingsverplichtingen, volledig zijn voldaan.

2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van City App Almelo opgeschort tot nader order.

O. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle Overeenkomsten tussen City App Almelo en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen City App Almelo en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de City App Almelo haar woonplaats heeft.

P. Wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden

1. City App Almelo heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van Opdrachtgever zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.